VOORWAARDEN
De Roeloffs Groep / Roeloffs Interim Management / Roeloffs Executive Search / W.O. Roeloffs Financieel advies

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN ADVIESOPDRACHTEN

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle aanbiedingen inclusief bijlagen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Roeloffs Interim Management en/of Roeloffs Executive Search en/of W.O. Roeloffs Financieel advies, alle gevestigd te Heemstede, en/of daarmee verbonden organisaties en (rechts)personen en/of hun eventuele rechtsopvolgers hierna te noemen De Roeloffs Groep, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Afwijkingen van deze alg. voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze door De Roeloffs Groep uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever(s), bemiddelaars (zoals interimbureaus) of op enigerlei wijze andere betrokken partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en blijven buiten toepassing. Indien enig deel van deze voorwaarden naar oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

2. Grondslag offertes
Offertes van De Roeloffs Groep zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever(s) is verstrekt. De opdrachtgever(s) staat/staan ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. De Roeloffs Groep zal de door haar te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Meerwerk wordt in rekening gebracht.
3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers, werkruimte en overige faciliteiten door de opdrachtgever(s)
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever(s) tijdig alle documenten, gegevens en medewerking die De Roeloffs Groep redelijkerwijs nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever(s) die bij de werkzaamheden van De Roeloffs Groep betrokken (zullen) zijn.
Als De Roeloffs Groep daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever(s) op zijn locatie De Roeloffs Groep kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, PC en desgewenst een fax- of Datanetaansluiting. Hieronder vallen ook e-mail en internetfaciliteiten. Verder verschaft/verschaffen opdrachtgever(s) De Roeloffs Groep alle door De Roeloffs Groep noodzakelijk geachte faciliteiten om niet.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever(s) of De Roeloffs Groep geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
5. Personeel
5.1. Wijzigingen adviesteam
De Roeloffs Groep kan na onderling overleg met de opdrachtgever(s) de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze noodzaak kan ook ontstaan als de tijdsduur of andere aspecten van de inzet kan leiden tot het vermoeden van een vaste dienstbetrekking door UWV, belastingdienst of anderen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever(s) in overleg met De Roeloffs Groep plaatsvinden.
5.2. Aantrekken of in dienst nemen wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht, de voorbereiding daarvan en binnen één jaar na het beëindigen van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
Indien door De Roeloffs Groep bemiddelde personen, al dan niet medewerkers van door hen ingeschakelde bedrijven, in dienst treden van (een van)de opdrachtgever dan wordt dit beschouwd als zijnde de vervulling van een door opdrachtgever(s) aan De Roeloffs Groep verstrekte zoekopdracht terzake. Hiervoor is een fee van 30% van het overeengekomen jaarsalaris verschuldigd waarbij alle salariscomponenten (13e maand, vakantiegeld etc) meetellen.

5.3. Verhouding met opdrachtgevers (=advies)
Er is nooit sprake van een gezagsverhouding tussen De Roeloffs Groep (en via haar werkzame personen) en opdrachtgevers, noch met andere betrokken partijen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de juiste professionele wijze. Het onderhavige product dat de opdrachtgever(s) betaalt is advies. Dit geldt ook voor executive search en werving en selectieopdrachten. Hierbij kan/kunnen de opdrachtgever(s) zijn/hun wensen kenbaar maken maar hebben deze nimmer een andere status dan die van wensen. De Roeloffs Groep voert de werkzaamheden naar eigen professioneel goeddunken uit. Het gaat hierbij nimmer om persoonlijke dienstverlening. Het staat haar vrij om ingezette personen te vervangen.
6. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis/verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover niet inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Niet inbegrepen is omzetbelasting.
Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die De Roeloffs Groep noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen zullen worden doorberekend. Verder worden de tarieven per 1 januari van elk jaar aangepast aan de inflatie. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen tenzij in de offerte anders aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Alle vorderingen zijn, behoudens voornoemde 14 dagen, direct opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling. Als betaling achterwege blijft kan De Roeloffs Groep met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
De Roeloffs Groep behoudt zich het recht voor om uit hoofde van zakelijke overwegingen vooruitbetaling, dan wel voor haar acceptabele zekerheid te verkrijgen van opdrachtgever(s) of een 3e t.b.v. opdrachtgever(s). Opdrachtgever(s) verplicht(en) zich wanneer De Roeloffs Groep dit verlangt zijn vorderingen op 3-en tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen direct over te dragen aan De Roeloffs Groep.

Is/zijn opdrachtgever(s) in verzuim of schiet(en) hij/zij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn/hun verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn/hun rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Voor zover niet tijdig is betaald zal in ieder geval over het nog verschuldigde bedrag tenminste de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Deze zal naar boven worden afgerond tot tenminste 1% per maand. Bovendien is een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke wordt gesteld op tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.In de situatie van verzuim van de opdrachtgever(s) heeft De Roeloffs Groep tevens het recht alle stukken ter zake terug te houden zolang openstaande en inbare facturen niet zijn voldaan.

Als datum van betaling geldt de dag waarop De Roeloffs Groep het verschuldigde bedrag geheel heeft ontvangen dan wel de dag waarop haar bank haar tegoed crediteert.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan De Roeloffs Groep. Latere reclames hoeft zij niet in behandeling te nemen.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever(s) aanvaardt/aanvaarden dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal De Roeloffs Groep dit de opdrachtgever(s) zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van (een van) de opdrachtgever(s) zal De Roeloffs Groep de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever(s) worden bevestigd.
9. Duur en afsluiting van de opdracht
Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit inhoud, aard of strekking van overeenkomsten voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd worden aangegaan. Duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals kwaliteit van de informatie die De Roeloffs Groep verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Roeloffs Groep kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Overschrijding van leveringsdata of -termijnen dan wel responstijden door welke oorzaak dan ook geven opdrachtgever(s) geen recht op schadevergoeding, ontbinding der opdracht of op enig andere wijze van niet nakomen van verplichtingen door opdrachtgever(s) jegens De Roeloffs Groep.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever(s) is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient/dienen de opdrachtgever(s) De Roeloffs Groep hierover te berichten. Indien de opdrachtgever(s) niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever(s) een controle wenst/wensen van een registeraccountant op een declaratie van De Roeloffs Groep dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever(s).

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging van een interim/ of advisering, niet zijnde een executive search of werving en selectieopdracht, is overgegaan door de opdrachtgever(s) heeft De Roeloffs Groep vanwege het te veronderstellen ontstane bezettingsverlies recht op compensatie ter hoogte van tenminste 25% van de contractsom van de resterende opdrachtduur met een minimum van een volledige maand, 23 werkdagen van 8 uur, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als minimumuitgangspunt wordt gehanteerd.

Bij het voortijdig afbreken door opdrachtgever(s) van een executive search of W&S opdracht is tenminste 50% van de te verwachten fee verschuldigd. Dit wordt verhoogd tot 60% als de opdracht tenminste 4 maanden geleden is verstrekt, 70% i.g.v. 5 maanden en 80% bij 6 maanden of meer. De opdrachtgever(s) betaalt/betalen ook de door De Roeloffs Groep terzake gemaakte kosten.

De Roeloffs Groep mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

De Roeloffs Groep behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever(s) onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Als een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Vertrouwenscommissie
11.1. Counselingrol
Indien de opdrachtgever(s) tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en De Roeloffs Groep daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever(s) vrij een beroep te doen op een beroepsmatig ter zake deskundige om zijn probleem aan te horen en de situatie vakmatig te verduidelijken. Evenzo staat het De Roeloffs Groep vrij om een vertrouwenspersoon/commissie in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in uitvoering van de opdracht, te adviseren.
11.2. Bemiddelingsrol
Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan een vertrouwenspersoon/commissie formeel om bemiddeling worden gevraagd. Om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan de vertrouwenscommissie te worden verstrekt en heeft het uiteindelijke doel om partijen tot overeenkomst te brengen. De besluitvorming tot zo’n overeenkomst ligt evenwel in handen van partijen.
11.3 Kosten van de inschakeling
De kosten van de inschakeling van een vertrouwenspersoon/commissie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen; in het geval van counseling is het onder omstandigheden mogelijk dat de kosten van inschakeling van een vertrouwenscommissie niet in rekening gebracht indien (een of meer van de) opdrachtgever(s) daarom heeft verzocht.
12. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De Roeloffs Groep. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, copiëring, geheel of ten dele en verwerking in andere gebruiksvormen kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van De Roeloffs Groep.
De opdrachtgever(s) heeft/hebben het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. Vertrouwelijkheid
De Roeloffs Groep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever(s) jegens derden. De Roeloffs Groep zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever(s). Opdrachtgever(s) zal/zullen zonder toestemming van De Roeloffs Groep aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van De Roeloffs Groep, haar werkwijze en dergelijke of zijn rapportage ter beschikking stellen.
14. Aansprakelijkheid
De Roeloffs Groep is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Roeloffs Groep van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal 35% van het bedrag van het honorarium dat De Roeloffs Groep voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 1/4 jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 50% van het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever(s) in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever(s) zijn rechten heeft verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart De Roeloffs Groep tegen aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen. Gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

15. Geschillen, Toepasselijk recht
15.1. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Rechtsgeldigheid en toepasselijkheid algemene voorwaarden
Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van deze algemene voorwaarde nietig of vernietigbaar is, betreft deze nietigheid, vernietigbaarheid, uitsluitend de betreffende bepaling en dient deze overigens zodanig gelezen te worden dat hieraan de nietigheid, vernietigbaarheid ontnomen dient te worden, terwijl overigens de strekking van de betreffende bepaling zoveel mogelijk gehandhaafd of benaderd blijft. De nietigheid of vernietigbaarheid van delen van deze algemene voorwaarden laten het restant onaangetast tenzij daardoor de intentie van De Roeloffs Groep aangetast wordt. De op internet gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden is niet noodzakelijkerwijs de meest recente versie. De Roeloffs Groep verstrekt haar relaties bij het aangaan van verplichtingen en op verzoek een recente versie. Zij kan niet gehouden worden aan de internetversie waar deze verouderd is t.o.v. de nieuwste versie.
15.3. Geschillen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
15.4. Gedragsregels
De Roeloffs Groep houdt zich aan de professionele gedragsregels die in de Nederlandse adviespraktijk gebruikelijk zijn. Indien opdrachtgever(s) van mening is/zijn dat De Roeloffs Groep de professionele gedragsregels, zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet naleeft, dan kan/kunnen opdrachtgever(s) deze klacht voorleggen aan een vertrouwenspersoon/commissie.